Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dubbel M B.V.

Gedeponeerd bij de KvK Oost-Nederland te Barneveld op 12 oktober 2016, KvK nummer: 32066340

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Barneveld d.d. 12 oktober 2016 onder nummer 32066340.

 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Dubbel M: Dubbel M B.V., respectievelijk de opdrachtnemer van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of ondernemer handelende in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf die aan Dubbel M als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van zaken;
 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dubbel M met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Dubbel M en/of het leveren van zaken;
 • Het project: Het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan Dubbel M verstrekte opdracht betrekking heeft.
 • Zaken: de roerende zaken die Dubbel M levert aan de opdrachtgever op grond van de overeenkomst, daaronder worden tevens verstaan (vast maatwerk) meubilair en (afwerkings-)materialen welke Dubbel M levert ter uitvoering van de opdracht of de overeenkomst.
 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Dubbel M, leveringen van zaken door Dubbel M en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Dubbel M, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van Dubbel M schriftelijk zijn bevestigd. Door opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Dubbel M zijn aanvaard.
  • Dubbel M heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Dubbel M ook van toepassing worden verklaard op vóór die wijziging reeds gesloten overeenkomsten, mits deze wijziging de aan opdrachtgever op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Dubbel M opdrachtgever van de wijziging schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
  • Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 1. Offertes
  • Offertes van Dubbel M zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Dubbel M de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. Offertes worden voorts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
  • De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de zaken, verplichten Dubbel M niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren.
  • Door Dubbel M desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd tevens met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer Dubbel M uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.
 1. Accepteren van orders
  • Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Dubbel M staan omschreven, wordt door Dubbel M schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Dubbel M zijn bevestigd.
  • Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Dubbel M aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt en gelden de offerte, de afleveringsbon danwel de factuur als bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.
  • Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door Dubbel M aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is.
  • Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst door Dubbel M schriftelijk aan de opdrachtgever wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Dubbel M te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
  • Indien een opdrachtgever tegenover Dubbel M in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Dubbel M te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de opdrachtgever te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
  • Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de opdrachtgever zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van Dubbel M. Indien Dubbel M niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt Dubbel M geacht akkoord te zijn gegaan.
  • Indien Dubbel M een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de opdrachtgever gewenste, dan dient Dubbel M uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de opdrachtgever hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
  • Indien een door Dubbel M onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dan zal Dubbel M, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
  • Indien Dubbel M besluit de door de opdrachtgever bestelde zaken op diens verzoek te bekleden met een door de opdrachtgever te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door Dubbel M niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vindt de overeenkomst van koop en verkoop plaats onder de volgende voorwaarden.
   1. Eigen stof moet door de opdrachtgever franco aan Dubbel M worden geleverd.
   2. Opgave door de opdrachtgever van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door Dubbel M aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door Dubbel M in commissie wordt gehouden.
   3. De opdrachtgever dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.
   4. Indien de opdrachtgever aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt Dubbel M hiervoor geen aansprakelijkheid.
   5. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   6. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken.
   7. Voor zaken, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra Dubbel M de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan opdrachtgever bevestigen.
 1. Uitvoering van de opdracht
  • Indien de opdrachtgever aan Dubbel M opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden van het project is het opdrachtgever niet toegestaan zich rechtstreeks tot meewerkende derden te wenden zonder Dubbel M hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Gevolgen voortvloeiend uit niet gemelde en/of aanvullende handelingen van de opdrachtgever kunnen niet worden afgewenteld op Dubbel M.
  • Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Dubbel M kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Dubbel M te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Dubbel M de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
  • Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Dubbel M en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Dubbel M het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft opdrachtgever niet geïnformeerd te worden.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever op straffe van kosten en vergoeding, verplicht te zorgen:
 1. dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden, of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
 2. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn.
 3. dat, indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van Dubbel M komt vast te staan;
 4. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 5. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
 6. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd, voordat Dubbel M zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
 7. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek of personeel gesloten is.
 1. Duur en beëindiging
  • De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
  • Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht door Dubbel M, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Dubbel M wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst, is Dubbel M gerechtigd te vorderen:
 2. 125 procent van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
 3. de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Dubbel M ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 1. Eigendoms- en auteursrechten
  • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Dubbel M bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
  • Dubbel M heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
  • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van het ontwerp van Dubbel M, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder Dubbel M.
  • Verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen binnen 14 dagen door opdrachtgever franco te worden geretourneerd wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen gebruik te maken van de diensten van Dubbel M, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen is bepaald in lid 1 t/m 4, is hij ter zake van schadevergoeding aan Dubbel M een bedrag verschuldigd gelijk aan 10 procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op de eerste aanmaning van Dubbel M zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.
 1. De levertijd
  • De opgave van de levertijd terzake de levering van zaken als zowel de verrichting van werkzaamheden geschiedt bij benadering en is niet fataal. Dubbel M verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Dubbel M niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, zijn de voor de opdrachtgever uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van Dubbel M, onverminderd het recht van de opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden.
  • Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd wordt Dubbel M een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
  • Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Dubbel M is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
  • Omdat de duur van het project kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is Dubbel M derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, tenzij vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is.
 1. Verzending en levering
  • Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Dubbel M of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers op het adres van de opdrachtgever. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Dubbel M.
  • Tenzij de zaken door de opdrachtgever aan het magazijn van Dubbel M worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van Dubbel M. Verlangt de opdrachtgever een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
  • Alle zaken worden voor rekening van de opdrachtgever vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, wat blijkt uit de uitdrukkelijke vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging.
  • Wanneer een opdrachtgever weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
  • Het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op opdrachtgever op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Dubbel M behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 • Indien Dubbel M in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Dubbel M jegens de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Dubbel M.
 • Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden iedere gebeurtenis die het belang van Dubbel M als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden aan Dubbel M te melden. Dubbel M is tot generlei vrijwaring van de opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de opdrachtgever Dubbel M voor aanspraken die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 • Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Dubbel M goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal tekortschieten, is Dubbel M gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken of indien de opdrachtgever enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door Dubbel M gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan Dubbel M is verschuldigd.
 1. Reclames
 • Eventuele reclames dienen binnen 7 werkdagen na levering der zaken schriftelijk ter kennis van Dubbel M te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de opdrachtgever zijn gekomen, schriftelijk te worden ingediend. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
 • Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de opdrachtgever de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 • Reclames die door hun aard of gebruik niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen na levering van de zaken zijn ingediend, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingediend indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 • Reclames op door Dubbel M geleverde zaken, welke reeds door de opdrachtgever zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de 1e opdrachtgever, onder voorwaarde als bedoeld in lid 1 en 3 van dit artikel, zijn ingediend.
 • Reclames als in lid 1 en 3 van dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde levering en/of dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde goederen en/of diensten van Dubbel M waarop de reclame geen betrekking heeft.
 • Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de opdrachtgever slechts geretourneerd worden nadat Dubbel M zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Dubbel M niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk daartoe van opdrachtgever reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval Dubbel M zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 • Door of in opdracht van de opdrachtgever verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Dubbel M vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.
 • Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht of de geleverde zaak blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.
 • Garantie
  • Na de levering van een zaak of de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
  • Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste (op)levering.
  • Indien gedeeltelijke oplevering van het werk plaatsvindt, start de garantietermijn bij de oplevering van deze gedeelten. Het vorenstaande is overeenkomstig van toepassing op de deellevering van zaken.
  • De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk of van de zaken waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Dubbel M door anderen zijn verricht.
  • Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dubbel M.
  • Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door Dubbel M niet dan voor rekening voor de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij Dubbel M zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
  • Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
  • Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en anderen materialen.
  • Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe de geleverde zaak of het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
  • Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 • Beperking aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Dubbel M voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
  • Dubbel M is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden, bedrijfsschade of winstderving
  • Dubbel M is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of adviezen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
  • Dubbel M aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
  • In geval van opdracht neemt Dubbel M bij ontwerpen die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
  • Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere bewerking of montage beschikbaar, dan is Dubbel M verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Dubbel M is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Dubbel M of derden.
  • De opdrachtgever is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
  • Indien het ontwerp van de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde kosten en deze omstandigheid te wijten is aan de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
  • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Dubbel M, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Dubbel M met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
  • Ingeval van aansprakelijkheid van Dubbel M is deze voor de te vergoeden schade per opdracht of per levering van een zaak steeds beperkt tot een bedrag van € 100.000,-, of, indien het factuurbedrag van de opdracht of de levering van de zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag met een maximum van € 500.000,-. Er kan echter alleen sprake zijn van een verplichting tot schadevergoeding voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Dubbel M tot uitkering komt met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding.
  • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
  • De opdrachtgever vrijwaart Dubbel M geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Dubbel M en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.
 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Dubbel M kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Dubbel M overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.
  • Dubbel M heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Dubbel M zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Ingeval van overmacht heeft Dubbel M het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
  • Indien Dubbel M bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Dubbel M gerechtigd dit deel afzonderlijk in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 • Betaling
  • Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling van een opdracht als volgt geschieden: 40% bij opdracht, 40% bij aanvang werkzaamheden, 20% bij oplevering van de opdracht. Bij de derde betaling zal de opdrachtgever uitsluitend 5% van de aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 12 lid 1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra Dubbel M aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.
  • Indien blijkt dat de gereed gekomen zaken moeten worden opgeslagen, zal de derde termijnbetaling (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen van de zaken.
  • De betaling van de levering van een zaak dient te geschieden binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
  • De facturen van Dubbel M dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van Dubbel M. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
  • De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en het verschuldigde jegens Dubbel M is terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, opeisbaar indien:
   1. de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;
   2. de opdrachtgever enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt;
   3. op de goederen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
   4. terzake de opdrachtgever surseance van betaling of diens faillissement wordt aangevraagd;
   5. de opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren,
   6. de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
  • Indien sprake is van een situatie als omschreven in lid 5, heeft Dubbel M recht op de wettelijke (handels)rente over het volledige verschuldigde bedrag, gerekend vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim verkeert, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
  • Behoudens het bepaalde in lid 5, heeft Dubbel M het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens de opdrachtgever en onverminderd het recht van Dubbel M om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden verlies, winstderving en andere schade die hierdoor mocht ontstaan.
  • De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Dubbel M, waartoe Dubbel M te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Dubbel M verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Dubbel M te bepalen wijze.
  • Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:
   1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Dubbel M aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag -na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.
   2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Dubbel M aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
  • De opdrachtgever heeft geen recht op enige korting, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, en de opdrachtgever kan evenmin een beroep doen op verrekening of opschorting.
  • Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders heeft vermeld.
  • Dubbel M heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende zaken van opdrachtgever, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Dubbel M verschuldigd is, heeft voldaan.
 • Honoraria/prijzen
  • De honorering van Dubbel M kan als volgt worden overeengekomen:
 1. volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
 2. op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
 3. door een vast bedrag af te spreken.
  • De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  • Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.
  • Bij stijging der prijzen, die van toeleveranciers van Dubbel M daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Dubbel M gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf is een prijswijziging nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
  • De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Dubbel M verricht ten gevolge van:
   1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of
   2. wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Dubbel M informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstig vertraging oplevert.
  • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Dubbel M of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 5 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 • Stelposten
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn overeenkomsten van Dubbel M zijn altijd exclusief aanvraag van vergunningen en bijbehorende leges. Deze komen voor rekening van opdrachtgever en zullen derhalve door Dubbel M worden doorbelast aan opdrachtgever.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in overeenkomsten van Dubbel M niet inbegrepen:
   1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het rioolstelsel, van gas of water of elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren.
   2. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Dubbel M zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
 • Wijzigingen van het aangenomen werk
  • Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw, of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk verrekend.
  • Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waar Dubbel M gevestigd is.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Afdrukken? U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden